Elektromagnetiska Fält

 

Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. 

När det gäller nya el-anläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.

Elöverkänslighet

Så länge sambandet mellan hälsorisk och exponering är ofullständigt känt så kan samhället inte tillgripa dyra och tvingande åtgärder.
Å andra sidan bör man ändå vidta åtgärder som i sig inte medför betydande kostnader eller andra olägenheter då det finns rimligt starka misstankar om hälsoeffekter. (Carnegie Mellon University i Pittsburg)

År 1996 gav fem svenska myndigheter, dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet ut en vägledning för beslutsfattare. Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.

AirControl kan hjälpa till att mäta upp dessa fält och ge råd hur att placera personers skrivbord/arb.plats för att minimera risken för exponering

Kontaktuppgifter finns under fliken ”kontakt”

 /bild-elektromagnetiska-falt-1.jpg

 Elektromagnetiska fält kan vara farligt